Pravila i uslovi korišćenja iTberza

Da biste koristili portal iTberza, potrebno je da se upoznate i u svemu saglasite sa ovim Pravilima i uslovima:

Ova Pravila i uslovi imaju svojstvo Ugovora između:

1.) Car Info, osnivača i vlasnika iTberza, sa sedištem u Kraljice Jelene 10/12. Beograd, Srbija, registrovane u agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 60314454 i PIB-om 104570062 sa šifrom delatnosti 6920 (u daljem tekstu Car Info) i

2.) Svakog pojedinačnog korisnika internet portala iTberza (u daljem tekstu Korisnik usluga) (u daljem tekstu zajedno označeni kao Ugovorne strane)

Dobrovoljnim korišćenjem bilo kojeg segmenta iTberza na bilo koji način, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Pravila i uslova (Ugovora). Ugovor se zaključuje na srpskom jeziku.

1. Obaveze Ugovornih strana

Car Info se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja iTberza u svemu poštovati ova Pravila i uslove. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da iTberza prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja iTberza, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka kakva je neophodna zarad ispunjavanja navedenih obaveza od strane Car Info. Ukoliko korisnik unese netačan podatak, propusti unošenje tačnog podatka ili na drugi način prikrije ili lažno prikaže podatak i time utiče na rezultat elektronske obrade i prenosa podataka u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist i time drugom prouzrokuje imovinsku štetu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine (Krivični zakon Republike Srbije - Član 301 (1)).

2. Pružalac usluga informacionog društva

Internet portal iTberza, u vlasništvu kompanije Car Info, zajedno su klasifikovani internet oglasnik - pružalac usluga informacionog društva (član 3. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, "Sl. glasnik RS", br. 52/2019), u daljem tekstu iTberza, a koji Korisnicima usluga pruža plaćene usluge objavljivanja i promocije Korisnikovih proizvoda na internetu.

3. Plaćene usluge

iTberza pruža plaćene usluge:
a) promocije proizvoda sa Korisnikovog web portala, a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti;
b) usluge reklamiranja putem banera na portalu;
iTberza zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom.

4. Registracija i oglašavanje od strane Korisnika usluga

Za korišćenje usluga iTberza neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem iTberza tako što Korisnik usluga unese e-mail adresu, ime i prezime odgovornog lica, poslovno ime, pib, maticni broj, URL adresu do prodavnice, URL do izvora liste proizvoda koje prodaje na svoj web portalu, lozinku koju će koristiti na iTberza, a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom e-mailu koji je dobio od iTberza. Takođe, moguća je i registracija i logovanje putem društvene mreže Facebook, kao i preko naloga na Googleu i Appleu (social login). Registrovani i ulogovani Korisnik usluga dužan je da ima svoj web portal preko koga vrši prodaju svojih proizvoda kao i da dostavi ispravan URL do redovno ažurirane liste u XML ili CSV formatu svojih proizvoda koje prodaje na svom web portalu, a svaki proizvod oglašavače na portalu iTberza. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog. Registrovani Korisnik usluga koji je postavio oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona (ukoliko je taj podatak ostavio na iTberza), u cilju kontakta sa administracijom iTberza radi pomoći i/ili odgovora na pitanja. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovoe liste proizvoda, odnosno naslov proizvoda, opis, cena, stanje, fotografije, kao i njegov font-family: 'Nunito', Arial;telefon, biti objavljeni na internet stranicama iTberza, po mogućstvu i na Facebook stranici iTberza, te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima interneta. Korisnici usluga odgovorni su za tačnost podataka koje dostavljaju internet portalu iTberza. Svaki proizvod koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa iTberza, uz obaveštenje Korisniku usluga koji je takav lični oglas postavio. iTberza zadrzava pravo da obriše ili izmeni bilo koji Korisnikov oglas u cilju zaštite oglašavačkog domena kojim se iTberza bavi ili ispravnosti/tačnosti podataka (opis, cena, slika i naziv). iTberza će pregledati svaki oglas iz korisnikove liste proizvoda i u skladu sa njegovim sadržjem isti odobriti ili obrisati.

5. Ograničenja prilikom korišćenja iTberza

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja iTberza poštovati sledeća ograničenja:

- Nije dozvoljeno postavljati oglase koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

- Nije dozvoljeno postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.

- Nije dozvoljeno postavljati oglase kojima se oglašavaju: piratske kopije proizvoda, internet nalozi, digitalna distribucija i nabavka igara za fizička lica i druga virtualna dobra (kriptovalute i sl.), pirotehnička sredstva, medicinski ili medicinsko-alternativni postupci i metode, nadrilekarstvo, opojne droge i njihova upotreba, seksualna pomagala, oružje i municija, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, zatim duvan i duvanski proizvodi (uključujući i elektronske cigarete) i njihovo konzumiranje, te alkoholna pića (sem piva i vina) i njihovo konzumiranje.

- Nije dozvoljeno postavljati oglase u kojima se nudi upoznavanje ili posredovanje u upoznavanju radi sklapanja braka ili veze.

- Nije dozvoljeno postavljati oglase sa političkim sadržajem.

- Nije dozvoljeno postavljati oglase kojima se oglašavaju različite vrste korišćenih ili prerađenih ulja zbog negativnog uticaja na životnu sredinu.

- Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.

- Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje preprodaje i kupovine ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.

- Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.

- Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje lekova, lekovitih preparata i suplemenata.

- Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje sredstava za samoodbranu (sprejevi, elektrošokeri, palice, bokseri i slično).

- Fizičkim licima nije dozvoljeno da kroz lične oglase oglašavaju potpuno nove stvari, s obzirom na to da je za trgovnu potpuno novim stvarima neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika ("svojstvo trgovca" po Zakonu o trgovini).

- Nije dozvoljeno postavljanje oglasa čiji predmet oglašavanja sadrži tuđe lično ime i prezime, osim u slučaju da za to oglašivač ima pribavljenu izričitu saglasnost nosioca tog ličnog imena i prezimena (npr. lično ime u nazivu oglašenog domena, naslovu ili opisu oglasa i slično).

6. Nedozvoljene radnje prilikom postavljanja oglasa na iTberza

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom postavljanja oglasa na iTberza poštovati sledeća ograničenja:

- Nije dozvoljeno više puta postaviti identičan ili sličan oglas (tzv. “spamovanje”). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje. Takođe, nije dozvoljeno postavljati identične oglase sa različitih naloga.

- Nije dozvoljeno ubacivanje URL linka firme, internet prodavnice ili drugog sajta (pogotovo konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko interneta") u tekst (opis) oglasa.

- Nije dozvoljeno postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja, ili sadrže logotip firmi i drugih internet portala. Na fotografijama koje se postavljaju uz oglas nije dozvoljno prikazati lica osoba i detalje koji mogu dovesti do identifikacije osoba.

- Nije dozvoljeno unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.

- Nije dozvoljeno u tekst oglasa unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati radi bolje posećenosti i sl).

- Nije dozvoljeno unositi tagove (reči za pretragu) u opis oglasa.

- Nije dozvoljeno učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnih usluga iTberza. Učestalim ponavljanjem se smatra češće od jednom u pet dana.

- Nije dozvoljeno namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.

 

7. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na iTberza

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, nije dozvoljeno bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na iTberza. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, oglasi, podaci o Korisnicima usluga, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Car Info zadržava pravo da prekršioca goni sudski. Korisnik usluga zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i fotografijama svojih oglasa. Korisnik usluga pristaje na umetanje vodenog žiga od strane iTberza u svaku od fotografija koju priloži prilikom postavljanja oglasa, kao i na obradu dimenzija fotografija radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na iTberza.

8. Prikupljanje i obrada podataka, uključujući podatke o ličnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka od strane iTberza se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja iTberza, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti. iTberza od svojih registrovanih Korisnika usluga prikuplja lične podatke (podatke o ličnosti), odnosno podatke o firmi ako su u pitanju pravna lica. Prikupljanje podataka o IP adresi korisnika radi identifikacije zakonska je obaveza po članu 16. Zakona o elektronskoj trgovini. Sve druge svrhe prikupljanja podataka su izlistane i pojašnjene u Polisi o poštovanju privatnosti. Način obrade i čuvanja podataka, kao i trajanje čuvanja podataka, pojašnjeno je u Polisi o poštovanju privatnosti. Car Info može dati pristup ličnim podacima Korisnika usluga samo licima sa kojima ima ugovorni ili radni odnos, bilo direktno bilo preko ovlašćenog posrednika. Korisnici usluga treba da budu svesni da će određeni podaci o ličnosti, tj. oni podaci koji su neizostavni deo oglasa postavljenog na iTberza od strane Korisnika usluga, biti dostupni drugim Korisnicima usluga, odnosno biti javno dostupni na internetu. Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta putem e-maila ili SMS-a od strane tima iTberza u svrhu unapređenja i razvoja sajta iTberza, kao i u promotivne ili marketinške svrhe. Korisnik usluga ima pravo da opozove pristanak koji je prihvatanjem ovih Pravila i uslova dao za prikupljanje i obradu ličnih podataka, kao i pravo da zatraži izmenu i brisanje ličnih podataka. O ovim i drugim pravima Korisnika usluga u vezi sa ličnim podacima, kao i o načinu ostvarivanja tih prava, Korisnik usluga se uvek može informisati u Polisi o poštovanju privatnosti. U slučaju da zbog brisanja podataka dođe do nepostojanja uslova za dalje pružanje usluga, Korisniku usluga može biti uskraćen pristup delovima ili celom iTberza. Car Info ne odgovara za tačnost podataka koje su na iTberza unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

9. Kršenja ovih Pravila i uslova korišćenja iTberza

Za bilo koje kršenje Pravila i uslova korišćenja iTberza, nepoštovanje u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenje zakona od strane Korisnika usluga, moguće je izricanje opomene Korisniku usluga, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga Korisnika usluga. Po pravilu, a u zavisnosti od težine i učestalosti kršenja, administracija iTberza najpre izriče meru opomene, a zatim donosi meru privremene ili trajne blokade korisničkog naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge iTberza. Navedene mere se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete, ili u slučajevima kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane Korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti Car Info ili otežavanja rada iTberza.

10. Isključenje odgovornosti

iTberza isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

- U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, iTberza nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na iTberza.

- U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, iTberza nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada Korisnici usluga u svojim oglasima ili porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.

- U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, iTberza nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

11. Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i prestanka emitovanja oglasa

Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da iTberza nije dostupan svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima Car Info ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka emitovanja ličnih oglasa. Car Info zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa, i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

12. Komunikacija sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske

Za komunikaciju sa korisničkim timom iTberza (administracijom iTberza) korisnici se upućuju na kontakt formu. Odgovor administratora ili korisničkog tima iTberza ne mora da odražava stanovište kompanije Car Info, pa u skladu sa tim Korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Nije dozvoljeno bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima iTberza sa Korisnikom usluga bez pisane dozvole Car Info ili njegovog ovlašćenog lica.

13. Zaštita privatnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane iTberza se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja iTberza, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti.

14. Izmene ovih Pravila i uslova

 

Ova Pravila i uslovi su podložni promenama. U slučaju značajnih izmena, Car Info zadržava pravo da od korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila i uslova za korišćenje iTberza, te da uskrati pristup iTberza korisnicima koji ne prihvate promenjena Pravila i uslove.

Poslednji put izmenjeno: 11/9/21, 1:27 PM